Naše ceny

Ceny šité na míru

Účetnictví Neplátce DPH Plátce DPH
do 50 účetních dokladů 1 000 Kč/měs. 1 500 Kč/měs.
do 100 účetních dokladů 3 000 Kč/měs. 3 800 Kč/měs.
do 150 účetních dokladů 3 000 Kč/měs. 4 800 Kč/měs.
do 200 účetních dokladů 4 000 Kč/měs. 5 800 Kč/měs.
do 250 účetních dokladů 4 000 Kč/měs. 6 500 Kč/měs.
Cena nad 250 účetních dokladů dohodou.
Mzdová evidence za 1 zaměstnance *150 Kč.
Daňová evidence Neplátce DPH Plátce DPH
do 50 účetních dokladů 1 000 Kč/měs. 1 500 Kč/měs.
do 100 účetních dokladů 2 500 Kč/měs. 3 500 Kč/měs.
do 150 účetních dokladů 4 500 Kč/měs. 5 100 Kč/měs.
Cena nad 250 účetních dokladů dohodou.
Mzdová evidence za 1 zaměstnance *150 Kč.
Paušální částka od 1 000 – 16 000 Kč dle potřeb klienta.
*V ceně je měsíční vedení mezd za jednoho zaměstnance včetně personalistiky, přihlášek a odhlášek na OSSZ a ZP.
Při větším počtu zaměstnanců poskytujeme slevu.
V ceně vedení podvojného účetnictví jsou zahrnuty roční závěrky včetně příloh a roční tisky kompletní evidence dle Postupů pro podvojné účetnictví vydané MF.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Účetní a daňové poradenstvíCena
online poradenství1 standardní dotaz 240 Kč (pro klienty zdarma)
Daňové poradenství a konzultace (včetně písemného řešení problémů „s razítkem“)sazba za 1 hodinu 1 500 Kč
Ůčetní poradenství a konzultacesazba za 1 hodinu 250 – 900 Kč
(dle složitosti problému)
Zpracování přiznání z DPFO za zdaňovací období
(1x ročně – kompletní zpracování dat, přiznání + přehledy VZP, PSSZ)
1 000 – 3 000 Kč
Zpracování přiznání z DPPO za zdaňovací období
(1x ročně – kompletní zpracování dat, přiznání + příslušné výkazy)
3 000 – 6 000 Kč
Odklad daňové povinnosti s převzetím odpovědnosti:FO – 5 000 Kč
PO – 10 000 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Naše nabídková cena za správu jedné nájemní jednotky činí 140 – 220 Kč + DPH měsíčně dle rozsahu prací a to v následujícím členění:
 • (Pokud dům přejde do správy naší firmy je cena za tyto kompletní služby – od 1 500 Kč až – 35 000 Kč včetně DPH dle dohody a potřeb.)
 • Cena je sestavena dle rozsahu a přání klienta pro spokojenost a 100% servis a předloženy 3 cenové varianty podle sdělených informací.
Oblast provozní
 • vedení technické evidence domu, bytů a nebytových prostor,
 • zajištění dodávek médií (např. el. energie, plynu, vody, tepla, TUV, odvozu odpadu, provoz výtahů, STA,
 • zajištění nepřetržité havarijní služby,
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor domu, chodníků a přilehlých zelených ploch,
 • vedení evidence nájemců bytů a nebytových prostor,
 • přebírání a předávání bytů a nebytových prostor podle pokynů vlastníka.
Oblast stavebně-technická
 • plnění povinností vlastníka nemovitostí vyplývající za staveb. zákona a jeho prováděcích vyhlášek,
 • zajištění provozních revizí technických zařízení ve spravovaném objektu dle příslušných českých norem a předpisů státního odborného dozoru,
 • zajištění drobné údržby a oprav nemovitosti a to jak společných prostor domu, tak i bytů v rozsahu vyplývajícím ze zákona,
 • vyjadřování k záměrům nájemců bytů a nebytových prostor na stavební úpravy, které svým rozsahem nepřesahují ohlašovací povinnost dle stavebního zákona,
 • předkládání záměrů uživatelů bytů a nebytových prostor, které svým rozsahem vyžadují stavební povolení, vlastníkům ke schválení,
 • podávání návrhů na nezbytné rozsáhlejší opravy či rekonstrukce včetně odborného odhadu nákladů,
 • zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle schválených návrhů, kontrola jejich provedení a správnosti účtovaných cen.
Oblast ekonomická
 • předpis a kontrola nájemného (plateb do fondu údržby a oprav) a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostor, v případě včasného nezaplacení upomínání dlužníků,
 • po marném uplynutí lhůty vyplývající z upomínky k zaplacení vymáhání dlužného nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním spolu s poplatky z prodlení, jakož i náhrad škod na spravovaném majetku prostřednictvím soudu jménem vlastníků,
 • provádění vyúčtování tepla, TUV a ostatních služeb na jednotlivé nájemce či jiné odběratele dle platných předpisů,
 • vedení účetnictví vlastníka domu
 • vedení účetnictví spojeného s provozem domu,
 • překládání vyúčtování nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitostí formou pravidelné měsíční uzávěrky,
 • 1 x ročně předkládání rozvahy o výši a účelu užití prostředků na provoz a údržbu, jakož i o předpokládaných příjmech z nájemného v následujícím období,
Oblast právní
 • uzavírání smluv o nájmu bytu s osobami určenými vlastníkem,
 • uzavírání smluv o nájmu nebytových prostor dle dispozic vlastníka,
 • uzavírání nájemních smluv na plochy pro umístění reklam dle dispozic vlastníka,
 • předkládání návrhů na výpověď nájmu z nebytového prostoru, nastanou-li důvody uvedené ve smlouvě nebo vyplývající ze zákona, a případně návrhů na provedení správních úkonů souvisejících s výpovědí,
 • hlášení úmyslného obsazení bytu nebo nebytového prostoru pro zahájení správního řízení,
 • vypracování podkladů pro advokátní kancelář zastupující zájmy vlastníka týkajících se spravovaného majetku u soudu.
Pojištění podnikatelských rizik, účetních a daňových poradců
Profesní odpovědnost 8 000 000 Kč
Pojištění pro případ vandalismu 300 000 Kč
Pojištění pro případ odcizení 300 000 Kč
Živelné pojištění 300 000 Kč
Pojištění elektronických zařízení 1 000 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu 1 000 000 Kč
Pojištění profesní odpovědnosti za převzaté doklady 100 000 Kč